Điểm thưởng dành cho Bích Phương

 1. 35
  Thưởng vào: 14 Tháng năm 2016

  1000 liked

  When you received 1000 likes!!

 2. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng sáu 2015

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 20
  Thưởng vào: 15 Tháng hai 2015

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 10
  Thưởng vào: 11 Tháng hai 2015

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 15
  Thưởng vào: 4 Tháng chín 2014

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 6. 5
  Thưởng vào: 12 Tháng tám 2014

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 10
  Thưởng vào: 6 Tháng tám 2014

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 2
  Thưởng vào: 28 Tháng bảy 2014

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  Thưởng vào: 28 Tháng bảy 2014

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.