Điểm thưởng dành cho Bão thời gian

  1. 5
    Thưởng vào: 30 Tháng tư 2018

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

  2. 15
    Thưởng vào: 1 Tháng tư 2018

    Seriously Likeable!

    Content you have posted has attracted 100 likes.

  3. 10
    Thưởng vào: 7 Tháng hai 2018

    I Like It a Lot

    Your messages have been liked 25 times.

  4. 2
    Thưởng vào: 18 Tháng một 2018

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  5. 1
    Thưởng vào: 18 Tháng một 2018

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.